Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika)

1.   Administrator danych

(1) Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu jest Mobi.pl Patryk Grabeus, Zygmunt Grabeus S.C. z siedzibą w Pyskowicach (44-120) przy ulicy: R. Traugutta 135, NIP: 9691616598 z którym można skontaktować się przez adres e-mail: iod@mobi.pl

2.   Cel wykorzystania danych

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów:

administrowania serwisem,

statystyki odwiedzin serwisu,

zarządzania treścią serwisu,

przekazania materiałów promujących usługi własne administratora danych,

archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,

kontaktu na prośbę osoby której dane dotyczą.

3.   Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer, oraz wprost od użytkownika.

4.    Podstawy prawne przetwarzania danych

uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

zgoda użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO)

prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

przepisy prawa.

5.    Dane gromadzone przez właściciela serwisu

Adresy IP Użytkownika,

Cookies (tzw. ciasteczka),

informacja o przeglądarce użytkownika,

imię i nazwisko,

adres mailowy,

nazwa firmy,

numer telefonu.

6.   Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,

podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

7.   Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują prawa do

dostępu do Twoich danych osobowych,

sprostowania Twoich danych osobowych,

wycofania zgody,

zapomnienia,

ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

przenoszenia Twoich danych osobowych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

9.   Zamiar przekazania danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego

10.Okres przechowywania danych osobowych

Dane, które Administrator przetwarza w celu świadczenia usług, będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

11.Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.

4. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe).

5. Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

12. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

13. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu,

dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

14.Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

 

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Mobi.pl Patryk Grabeus, Zygmunt Grabeus S.C. z siedzibą w Pyskowicach (44-120) przy ulicy: R. Traugutta 135, NIP: 9691616598 z którym można się skontaktować pod adresem iod@mobi.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Mobiway , Mobimed , Techlife Polska , Vsett Polska, na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.  i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

Dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”).

5. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do danych osobowych,

prawo żądania sprostowania danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do usunięcia (prawo do zapomnienia),

prawo do przenoszenia danych osobowych. Zostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osoby na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne

Na szczycie
Wózek
Zamknij
Wróć
Konto
Zamknij