Regulamin karty podarunkowej dla Klientów indywidualnych

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają znaczenie wskazane poniżej:

(1) „wydawca” oznacza Mobi.pl Patryk Grabeus, Zygmunt Grabeus S.C. z siedzibą w Pyskowicach (44-120) przy ulicy: R. Traugutta 135, NIP: 9691616598

a) w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (Sklep Internetowy działający pod adresem mobiway.pl);

b) w lokalu przy ul. Tarnogórskiej 241, 44-100 Gliwice (Sklep stacjonarny);

(2) „nabywca” oznacza osobę, która otrzymuje od wydawcy elektroniczną kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

(3) „użytkownik” oznacza każdorazowego posiadacza karty podarunkowej;

(4) „karta podarunkowa” oznacza materialny (karta z tworzywa) lub elektroniczny bon różnego przeznaczenia o unikatowym kodzie aktywacyjnym wydany przez sklep internetowy mobiway.pl na okaziciela, uprawniający każdorazowego posiadacza bonu do jego realizacji w lokalu wydawcy (Sklep Internetowy oraz Sklep stacjonarny);

(5) „towary” oznaczają wszystkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym oraz Sklepie stacjonarnym

(6) „regulamin”- niniejszy Regulamin Kart Prezentowych

§1

Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania nabywcy karty podarunkowej i do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym.

Przekazanie nabywcy karty podarunkowej może być dokonane osobiście poprzez zakup karty w Sklepie Stacjonarnym lub elektronicznie drogą mailową, tj. przesłane w formie pliku (PDF) na podany adres e-mail nabywcy.

2. Wartości Kart Prezentowych są kwotami brutto  wyrażonymi w złotych polskich.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej karty podarunkowej. Zapłata za kartę podarunkową może nastąpić:

Gotówką w sklepie stacjonarnym

przelewem w formie przedpłaty na numer konta bankowego: 

Bank ING 

05 1050 1298 1000 0092 2027 6654

za pośrednictwem operatora systemu płatności Tpay:

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości) 

4. Karta podarunkowa może być użyta wyłącznie w sklepie internetowym lub w sklepie stacjonarnym

5. Użytkownik nie może wymienić karty podarunkowej na środki pieniężne (gotówkę).

6. Realizacja karty podarunkowej  będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy użytkownik wejdzie w posiadanie karty w sposób nieuprawniony.

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty podarunkowe, które zostały nieumyślnie przekazane osobom trzecim czy skradzione po ich przekazaniu nabywcy.

8. Unikatowy kod karty podarunkowej może być zrealizowany do zapłaty za

zamówienie wielokrotnie, do momentu wykorzystania wszystkich środków z karty, w terminie jej ważności.

9. Nabywca zobowiązany jest do należytej ochrony kodu karty podarunkowej i ujawnienia go wyłącznie osobom pożądanym.

10. Nabywcy oraz użytkownikowi nie przysługują roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu utraty skutecznie przekazanego mu elektronicznego kodu karty podarunkowej.

11. Karta podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od

momentu zakupu. Data ważności Karty Podarunkowej umieszczona jest w przypadku karty zmaterializowanej w formie tworzywa na  jej opakowaniu natomiast w przypadku karty elektronicznej data ważności zawarta jest w dołączonym pliku. 

§2

Zasady korzystania z karty podarunkowej 

1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie karty podarunkowe aktywne w rozumieniu §3 ust. 2.

2. Przy realizacji karty podarunkowej, użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna karty podarunkowej.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gdy wartość otrzymywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna użytych do zapłaty kart podarunkowych. Użytkownik może dopłacić brakującą kwotę

a) Gotówką w sklepie stacjonarnym

b) przelewem na numer konta bankowego:

Bank ING 

05 1050 1298 1000 0092 2027 6654

c) za pośrednictwem operatora systemu płatności Tpay:

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości).

4. Nabywca lub użytkownik mogą posłużyć się kartą podarunkową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do karty.

5. Karta Podarunkowa nie podlega doładowaniu o nowe środki pieniężne i może być wykorzystywana jedynie w zakresie jej pierwotnej wartości z chwili jej zakupu zmniejszanej o ewentualne płatności dokonywane przy jej pomocy.

6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej  w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności karty podarunkowej,

b) braku technicznej możliwości realizacji karty podarunkowej (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy lub w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę), przy czym odmowa taka ma charakter wyłącznie czasowy i nie narusza praw nabywcy lub użytkownika do realizacji karty podarunkowej  w terminie późniejszym. Wydawca dołoży wszelkich starań aby techniczne przeszkody usunięte zostały bez zbędnej zwłoki.

§3

Rodzaje i aktywacja kart podarunkowych 

1. Karty podarunkowe są bonami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2. Aktywacja karty podarunkowej następuje tylko i wyłącznie poprzez zapłatę wartości nominalnej karty.

3. Karta podarunkowa z przekroczonym terminem ważności jest nieaktywna.

4. Zakup karty podarunkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

§4

Rozliczenia i reklamacje kart podarunkowych 

1. Nabywca w chwili opłacenia karty podarunkowej otrzymuje od wydawcy:

a) unikatowy kod aktywacyjny karty podarunkowej,

b) na życzenie – notę księgową w wysokości wartości nabytych kart podarunkowych.

Ww. informacje przekazywane są na trwałym nośniku, w formie pliku przesyłanego na adres poczty e-mail nabywcy lub osobiście 

2. Po realizacji karty podarunkowej , użytkownik otrzymuje paragon fiskalny na wszystkie zakupione towary.

3. Wszelkie reklamacje związane z użyciem kart podarunkowych  będą rozpatrywane przez wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez użytkownika.

4. Nabywca może złożyć reklamację, wedle własnego wyboru:

a) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub Sklepu stacjonarnego Wydawcy;

b) wysyłając zawiadomienie na adres e-mail sklep@mobi.pl;

c) ustnie do protokołu w sklepie stacjonarnym Wydawcy;

Nabywca lub użytkownik może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

- imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację;

- określenie reklamowanej karty podarunkowej, w zakresie w jakim jest to właściwe (np. data dokonania płatności, unikatowy numer itp.);

- opis okoliczności uzasadniające reklamację;

- datę wniesienia reklamacji,

- podpis zgłaszającego reklamację,

 

- w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

5. Wszystkie towary opłacone kartami podarunkowymi  mogą być reklamowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego, a odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z umową kupna sprzedaży liczona jest od dnia faktycznego wydania towaru konsumentowi.

6. W sytuacji odstąpienia przez Użytkownika od zakupu towaru przy użyciu Karty Podarunkowej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi lub Regulaminem Sklepu, Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej sumy pieniężnej pobranej z Karty Podarunkowej na nową Kartę Podarunkową z zachowaniem terminu ważności poprzedniej.

§6

Postanowienia końcowe

1. Nabywca wraz z otrzymaniem karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Użytkownik poprzez realizację karty podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia karty podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie kart podarunkowej będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

3. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

4. Wydanie karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

5. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą

płatniczą. Karta podarunkowa jest materialną lub elektroniczną formą bonu towarowego różnego przeznaczenia.

6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.mobiway.pl

8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Internetowej www.mobiway.pl, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na zasady realizacji kart podarunkowych zakupionych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.

10. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub wady prawne, zgodność Karty Podarunkowej z umową sprzedaży na zasadach rękojmi wynikającej z Kodeksu cywilnego. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 23.03.2023

Na szczycie
Wózek
Zamknij
Wróć
Konto
Zamknij